slika sednica veca
Na dnevnom redu treće sednice Opštinskog veća našao se nacrt predloga Odluke o budžetu opštine za narednu 2013 godinu. Razmatrana je Odluka o lokalnim komunalnim taksama o opštinskim administrativnim taksama .Takodje je razmatrana i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta. Članovi Veća su upoznati sa izveštajem o realizaciji i stepenu izvršenja 3 projekta: Fiskulturne sale u Vranešima u vrednosti od 13 miliona dinara, Fiskulturne sale pri OŠ „Bane Milenković“ u Novom Selu u vrednosti od 42 miliona dinara i Rekonstrukcije dela centralnog parka u Vrnjačkoj Banji u vrednosti od 50 miliona dinara.Upoznati su i sa informacijom vezanom za inicijativu za pomoć porodici novorodjene dece i trudnicama. Veće je upoznato i sa informacijom o zabrani istražnih i eksploatacionih radnji za rudu nikla na teritoriji opštine Vrnjačka Banja i predlogom Deklaracije o zabrani istražnih i eksploatacionih radnji za rudu nikla na teritoriji naše opštine. U skaldu sa tim, Veće je donelo akt kojim se povlači saglasnost data zaključkom od 8. avgusta 2011. godine.
Data je saglasnost na izmenu finansijskih planova MZ Štulac, MZ Podunavci, MZ Vraneši i MZ Vukušica, kao i na finansijske planove UTŠ sa Domom učenika, PU „Radost“ Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ i TO Vrnjačka Banja.